การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  กลุ่มงานวิจัยที่เปิดรับ


ตารางการนำเสนอบทความ NEUNC2021


    - ลำดับการนำเสนอบทความ NEUNC2021 รวมทุกกลุ่ม     -| Load view data |-

   - แยกกลุ่ม-

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษา (Education)
       ประกอบด้วย บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
       เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์-| Load view data |-

    กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
       เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
       เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 5 กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics)
       เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์ -| Load view data |-

    กลุ่มที่ 6 กลุ่มเกษตรและประมง (Agriculture and Fisheries)
       เช่น เกษตรกรรม การประมง และที่เกี่ยวข้อง -| Load view data |-
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823