การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  กลุ่มงานวิจัยที่เปิดรับ


ลักษณะงานวิจัยและกลุ่มงานวิจัยที่เปิดรับบทความ มีดังต่อไปนี้

    1. ด้านการศึกษา (Education)
       เช่น การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา
    2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
       เช่น พยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์
    3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
       เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
    4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
       เช่น นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
    5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics)
       เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และเศรษฐศาสตร์
    6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
       เช่น เกษตรกรรม การประมง และที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823