การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  ขั้นตอนใช้งานระบบและส่งบทความ


ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

            • การนำเสนอใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

                        • คู่มือการใช้งาน.pdf

                        • คู่มือการใช้งาน.doc

                        • ใช้งานโปรกรม google meet

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823