การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  ความเป็นมา


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

     หลักการและเหตุผล
     จากสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มนุษย์กำลังมองหาและคิดค้นวิทยาการใหม่ ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในโลกยุคออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกชีวิตวิถีใหม่ องค์กรต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มพูนทักษะความรู้และวิชาการ สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยอันเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ และขยายขอบเขตความรู้ที่มีอยู่เดิมสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ
     สิ่งหนึ่งที่สถานการณ์โรคระบาดเน้นย้ำมากขึ้นคือ ศักยภาพในการปรับตัวของมนุษย์ ท่ามกลางภาวะวิกฤตอันเต็มไปด้วยข้อจำกัดในการใช้ชีวิต มนุษย์สามารถสร้าง ประยุกต์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์การใช้ชีวิตในช่วง New Normal ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจหลายประเภท แม้ว่าชีวิตในช่วงหนึ่งอาจไม่ได้เป็นวิถีชีวิตตามปกติทั่วไปแบบที่คุ้นเคยกัน แต่สภาพสถานการณ์ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ในช่วงเดียวกัน พอจะกล่าวได้ว่าสะท้อนภาพใกล้เคียงกับสิ่งที่โลกกำลังจะเผชิญในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่มีข้อจำกัด
     มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมมือกับสถาบันเจ้าภาพร่วม ให้มีการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกัน มุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal จึงจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ จะช่วยให้ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ในเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าหลังวิกฤตโควิด 19

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823