การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
 

  รูปแบบการนำเสนอ และเอกสาร


ห้องประชุม นำเสนอผลงาน NEUNC2021ED (การศึกษา)

HS (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ST(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
         

HSS(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

BE (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ )

AF ( เกษตรและประมง)
           * หมายเหตุ : คลิกที่กลุ่มฯที่ต้องการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

            • การนำเสนอใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet
                        ผู้นำเสนอบทความ ต้องยึดปฏิบัติในการนำเสนอ ดังนี้

            • ให้ใช้พื้นหลังที่แนบมานี้ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

                        • พื้นหลัง .jpg (background)
            • การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power point

                        • ไฟล์รูปแบบนำเสนอ (Template PowerPoint)

                        • ไฟล์โลโก้สำหรับเพิ่มในหน้าสไลด์นำเสนอ .jpg (Logo1)

                        • ไฟล์โลโก้สำหรับเพิ่มในหน้าสไลด์นำเสนอ .png (Logo2)


            • ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที

            • คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ร่วมรับฟัง ซักถาม 5 นาที

                        ตารางการนำเสนอบทความ NEUNC2021


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823