การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
Download Proceeding
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  รูปแบบการนำเสนอ และเอกสาร


รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
“บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal”
29 พฤษภาคม 2564HS (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ED (การศึกษา)

HS (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ST(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
         

HSS(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

BE (บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ )

AF ( เกษตรและประมง)

           * หมายเหตุ : คลิกที่กลุ่มฯที่ต้องการเข้าดาว์นโหลดไฟล์


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823