การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
 

  บทความในวารสารNEUNIC

เอกสารรูปเล่ม
ลำดับ รายละเอียด กลุ่มสาขา
1 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดภายใน Proceedings NEUNC2021
2 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มการศึกษา (ED)
3 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)
4 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST)
5 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS)
6 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE)
7 ปีที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มการเกษตรและประมง (AF)
8 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มการศึกษา(ED)
9 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ST)
10 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS)
11 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS)
12 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE)
13 ปีที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มการเกษตรและประมง (AF)
14 ปีที่ 6 เดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 รวมบทความวิชาการ (NEUNIC2019)
 
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823