การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     ติดต่อสอบถาม
    
     NEU WEB
 
    
    
     สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 

เริ่มนับ 18 มกราคม 2564

web counter

 

 การประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาไทย)
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
บทความทุกประเภทไม่เกิน 8-12 หน้า
 
   
   เกี่ยวกับงาน

          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ
          นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 
   **รายละเอียดเพิ่มเติม... >>คลิก

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
"ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "
   ขอบเขตด้านงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

   1. ด้านการศึกษา (Education)
   2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
   3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
   4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics)
   6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)

   **รายละเอียดย่อยแต่ละด้านที่เปิดรับบทความ >>คลิก


 

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   สื่อประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3 ท่าน"
   การชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน

  1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ
    - 2,500 (ระดับชาติ)
     - สมัครและเปิดรับบทความ(Full Paper) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.


-------------------------------------------------------------------------------
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

" โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย "
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-602-682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงิน ค่าส่งบทความ ที่นี่ ***  เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ประเภทไฟล์ ไฟล์ข้อมูล
   

  บทความในวารสาร NEUNIC

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
   


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823